Feature Box Image

Njoftim!

Thirrje për aplikim për ekspertë të pavarur, të cilët do të përfshihen në vlerësimin e jashtëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e kujdesit shoqëror
Feature Box Image

Aplikimi për akreditimin e Ofruesit

Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror.
Feature Box Image

Kërkesë për njohje kreditesh

Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror.
Feature Box Image
Regjistrim në Programin e Certifikimit
Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror.
Për çdo informacion

042452286

Feature Box Image

Kalendari i Aktiviteve

Feature Box Image

Numri i krediteve

Çfarë bëjmë ne?

  • ASCK akrediton dhe mbikqyr aktivitetet dhe ofruesit (institucionet dhe organizatat) e edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë sipas standardeve, kritereve dhe procedurave të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.
  • Propozon për miratim  kriteret, standardet dhe procedurat e akreditimit të ofruesve (institucioneve dhe organizatave) dhe aktiviteteve të edukimit në vazhdim, si dhe të programit të certifikimit për profesionistët e shëndetësisë;
  • Organizon dhe mirëmban bazën e të dhënave mbi aktivitetet dhe ofruesit e akredituar të edukimit në vazhdim.
  • Ofron asistencë teknike dhe trajnime për ofruesit e aktiviteteve të edukimit mjekësor të vazhdueshëm për procesin e vlerësimit dhe planifikimit  të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shëndetësisë.
  • Administron Regjistrin Kombëtar të Certifikimit për profesionistët e shëndetësisë.
  •  

0+

Profesionistë kanë marrë pjesë në EV për vitin 2021

0+

Aktivitete të EV të akredituara për vitin 2021

0

Institucione shëndetësore të akredituar deri në vitin 2022

0

Krijimi i ASCK

Publikime

Feature Box Image

UDHËZUES

Udhëzues mbi programin e riçertifikimit për profesionistët e shëndetësisë.
Feature Box Image

UDHËZUES

Udhëzues për procedurat dhe kriteret e akreditimit të aktiviteteve në vazhdim.
Feature Box Image

UDHËZUES

Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim.