Informacion mbi Akreditimin e Ofruesve

Akredititimi i ofruesit është procesi i miratimit të tij si ofrues i akredituar i aktiviteteve të edukimit në vazhdim nga QKEV bazuar në VKM nr. 440 datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e Standarteve, të Kritereve dhe Procedurave të Akreditimit të Ofruesve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë”.