Tarifat

Tarifat për akreditimin e ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim janë, si më poshtë vijon:

  1.   50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për akreditimin e përkohshëm të ofruesit;
  2. 100 000 (njëqind mijë) lekë për procedurat e akreditimit afatgjatë dhe të rinovimit të akreditimit