Feature Box Image
Udhëzues mbi Programin e Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë
Feature Box Image
Udhëzues për procedurat dhe kriteret e akreditimit të aktiviteteve në vazhdim.
Feature Box Image
Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim.
Feature Box Image
Dokumenti i planifikimit individual të aktiviteteve
Feature Box Image
Studimi i nevojave për trajnim i profesionistëve të shëndetit
Feature Box Image
Standardet e aktiviteteve të edukimit në vazhdim.
Feature Box Image
Planifikimi Institucional të aktiviteteve te edukimit ne vazhdim
Feature Box Image
Kriteret për Akreditimin e Aktiviteteve të të Mësuarit në Distancë
Feature Box Image
Kuadri Rregullator për analizën e nevojave për trajnim
Feature Box Image
Vlerësimi i nevojave për trajnim të infermierëve dhe mamive