Mjetet për Akreditim

 

Standardet

 Standardet janë miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  dhe u dorëzohen Institucioneve shendetesore ne momentin e aplikimit për Akreditim

  1. Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Spitalor Universitar  – Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021
  2. Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Spitalor – Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021
  3. Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Parësor – Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021
  4. Standardet e Cilesise dhe Akreditimit për Kujdesin Dentar – Miratuar nga Urdhër MSHMS Nr.35. dt. 22.01.2021

Qendra ka hartuar dhe vë në dispozicion gjate fazës së vetëvlerësimit të institucioneve shëndetësore:

– Udhërrëfyesin për vetëvlerësimin e standardeve të akreditimit të institucioneve shëndetësore

– Gjatë vlerësimit të jashtëm qendra vë në dispozicion të vlerësuesve të jashtëm

– Udhërrëfyesin për vlerësuesit e jashtëm të institucioneve shëndetësore.