Kuadri Ligjor

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

 
  • Koordinatori: Sokol Spahiu
  • Adresa: Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, Rr’ Aleksandër Moisiu” Nr. 84, Tiranë, Shqipëri
  • Adresa Email:  sokol.spahiu@asck.gov.al  / info@asck.gov.al
  • Tel: +355 42452286
  • Orari i punës: E hënë – E enjte 08.00-16.30
  • E premte 08.00-14.00
  • Sistemi elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit i ofron mundësinë çdo qytetari apo/dhe çdo grup interesi të mund të dërgojnë në mënyrë të thjeshtë elektronike kërkesat pranë Institucioneve shtetërore përgjegjëse si edhe mund të dërgojë ankesa në rast refuzimi të informacionit të kërkuar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
  • Ky sistem synon të lehtësojë aksesin e qytetarëve apo/dhe çdo grupi interesi për informacion publik si edhe të rrisë cilësinë e shërbimit duke ofruar mundësinë për të marrë informacionin publik në një kohë më të shkurtër. Nëpërmjet këtij sistemi ju mund të gjurmoni statusin e kërkesës tuaj nëpërmjet kanaleve informatike! Gjithashtu, informoheni me anë të email në momenitn që kërkesa juaj është e shqyrtuar!
  • Ju mund të shkarkoni formularin e Kërkesës për Informacion dhe Ankesës në rastet kur aplikimin do ta bëni fizikisht.