Informacion mbi Akreditimin e Aktiviteteve

Informacion mbi Akreditimin e Aktiviteteve

Për të aplikuar për akreditimin e aktiviteteve plotësoni Formularin e Aplikimit për Akreditimin e Aktiviteteve dhe dërgojeni me anë të postës elektronike në adresën e e-mail-it asck@shendetesia.gov.al ose me postë, në adresën: Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.84, Tiranë.

Vini re: Aplikimi duhet të dorëzohet minimumi 30 ditë para datës së planifikuar për zhvillimin e aktivitetit. Për më shumë informacion mund të konsultoni:

1. “Udhëzues për procedurat dhe kriteret e akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

2. “Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

2.   Standartet e Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim

4. “Informacion mbi Grupet e Kolegëve”

5. “Standardet e cilësisë për abstraktet”

6. Informacion mbi ekspertet e pavarur

 QKEV ka të drejtë të monitorojë aktivitetin e edukimit në vazhdim, të akredituar ose në proces, për zbatimin e standardeve dhe kritereve të parashikuara. QKEV monitoron, në mënyrë të rastësishme dhe pa njoftim paraprak, vetëm një pjesë të aktiviteteve që akreditohen prej saj. Gjithashtu, QKEV ka të drejtë të realizojë vlerësimin e aktivitetit nga pjesëmarrësit në aktivitet.

 QKEV mund të anulojë akreditimin e ofruar apo të rishikojë numrin e krediteve kur vërehen shkeljet e mëposhtme:

• Ndryshime në programin e aktivitetit, të cilat cënojnë cilësinë e tij dhe ndikojnë në përllogaritjen e krediteve të miratuara;

• Mosraportimi i konflikteve të interesit të organizatorëve ose/dhe trajnuesve në aktivitet;

• Përdorimi i aktivitetit për promovim personal ose tregtar;

• Keqpërdorimi i emrit të institucionit akreditues dhe krediteve të njohura prej tij;

• Mosplotësimi i dosjes me dokumentacionin e nevojshëm për fazën pas aktivitetit;

• Vlerësimi negativ i shumicës së pjesëmarrësve për organizimin e aktivitetit, përmbajtjen e temave të veçanta ose nivelin pedagogjik të paraqitjes së këtyre temave;

• Shkelje të kritereve të përshkruara në pikat 2 dhe 3 të VKM 788, datë 22/09/2015 “Për përcaktimin e kritereve, standardeve dhe procedurave të procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” i ndryshuar sipas VKM 394, datё 27/06/2018 dhe VKM 418, datё 04/07/2018.

• Mosdeklarim i mbështetjes financiare ose deklarim i rremë në aplikimin për akreditim

 Në rast se gjatë monitorimit të aktivitetit vihet re përmbushje maksimale e standardeve të cilësisë dhe/ose vlerësim i shkëlqyer i programit, lektorëve/trajnerëve dhe organizimit të aktivitetit nga pjesëmarrësit, QKEV mund të bëjë një rritje deri në 20% të numrit të krediteve të miratuara paraprakisht për aktivitetin e monitoruar. Këtu përjashtohen aktivitetet ku numri i pjesëmarrësve në sallë është më i madh se 200 veta.