Manuale/dokument politikash, qe ka lidhje me funksionet e Autoritetit Publik dhe qe prek publikun.

       Rregullorja e brendshme (ne proces miratimi)
        Kodi i Etikes