• Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i rishikuar 2021

  • REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022

  • Nr. Rendor

   Data e Kërkesës

   Objekti i kërkesës

   Data e përgjigjes

   Përgjigje

   Menyra e përfundimit të kerkesës

   Tarifa

   1

   10.02.2022

   Kerkese per informacion i nje ofruesi aktiviteti lidhur me refuzimin e akreditimit te nje aktiviteti

   18.02.2022

   Shkresa me nr.prot 66/3 dt.18.02.2022

   E plote dhe nisur me email dhe forme shkresore

   ska

   2

   19.04.2022

   Informacion mbi mënyrën e rikuperimit të password për të parë numrin e krediteve

   20.04.2022

   Janë dërguar me email emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi i profesionistit

   E plote dhe nisur me email

   ska

   3

   11.04.2022

   Informacion mbi mënyrën e regjistrimit pranë QKEV

   18.04.2022

   Për t’u regjistruar në QKEV plotësoni formularin e regjistrimit bashkëngjitur këtij emaili. Niseni bashkë me një  foto të lejes së ushtrimit të profesionit dhe kartës së identitetit me email tek QKEV@shendetesia.gov.al

   Per me shume informacion konsultoni faqen tone zyrtare qkev.gov.al

   E plote dhe nisur me email

   ska

   4

   17.05.2022

   Informacion mbi kërkesën për njohje kreditesh pranë QKEV

   24.05.2022

   Kreditet tuaja te deklaruara nepermjet Formularit Kerkese per njohje kreditesh jane regjistruar ne dt. 18 maj 2022. Ne te ardhmen lutemi te dergoni kerkesat tuaja ne emailin tone zyrtar info@qkev.gov.al

   E plote dhe nisur me email

   ska

   5

   23.05.2022

   Informacion mbi mënyrën e regjistrimit pranë QKEV

   24.05.2022

   Për t’u regjistruar në QKEV plotësoni formularin e regjistrimit bashkëngjitur këtij emaili. Niseni bashkë me një  foto të lejes së ushtrimit të profesionit dhe kartës së identitetit me email tek QKEV@shendetesia.gov.al

   Per me shume informacion konsultoni faqen tone zyrtare qkev.gov.al

   E plote dhe nisur me email

   ska

   6

   31.05.2022

   Informacion mbi kreditet e nje aktiviteti te paregjistruara ne kartelen e profesionistit

   01.06.2022

   Kreditet e deklaruara nga ju u regjistruan ne kartelen tuaj

   E plote dhe nisur me email

   ska

   7

   01.06.2022

   Informacion mbi kreditet e nje aktiviteti te paregjistruara ne kartelen e profesionistit

   01.06.2022

   Kreditet e deklaruara nga ju u regjistruan ne kartelen tuaj

   E plote dhe nisur me email

   ska

   8

   13.06.2022

   Informacion mbi kreditet e nje aktiviteti te paregjistruara ne kartelen e profesionistit

   13.06.2022

   Kreditet e deklaruara nga ju u regjistruan ne kartelen tuaj

   E plote dhe nisur me email

   ska

   9

   14.06.2022

   Informacion mbi mënyrën e rikuperimit të password për të parë numrin e krediteve

   15.06.2022

   Janë dërguar me email emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi i profesionistit

   E plote dhe nisur me email

   ska

   10

   15.07.2022

   Informacion mbi mënyrën e rikuperimit të password për të parë numrin e krediteve

   15.07.2022

   Janë dërguar me email emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi i profesionistit

   E plote dhe nisur me email

   ska

   11

   29.07.2022

   Informacion mbi menyren e deklarimit te krediteve te perftuara nga aktivitete te kryera jashte vendit

   29.07.2022

   Nepermjet kompjuterit, jo celularit, ngarkoni dokumentat tek portali e-albania. Pasi te aksesoni ne profilin tuaj ne e-albania perdorni sherbimin: Aplikim për statusin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë

   E plote dhe nisur me email

   ska

   12

   21.11.2022

   Informacion mbi menyren e deklarimit te krediteve te perftuara nga aktivitete te kryera jashte vendit

   21.11.2022

   Nepermjet kompjuterit, jo celularit, ngarkoni dokumentat tek portali e-albania. Pasi te aksesoni ne profilin tuaj ne e-albania perdorni sherbimin: Aplikim për statusin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë

   E plote dhe nisur me email

   ska

  • REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2023 (Nuk ka kërkesa për informacion gjatë tremujorit të fundit 2023)

   Nr. Rendor

   Data e Kërkesës

   Objekti i kërkesës

   Data e përgjigjes

   Përgjigje

   Menyra e përfundimit të kerkesës

   Tarifa

   1

   10.03.2023

   Kerkese per informacion lidhur me targat e automjeteve te regjistruara ne emer te institucionit tone

   20.03.2023

   Venia ne dispozicion e informacionit mbi modelet e automjeteve dhe targave perkatese

   E plote dhe nisur me email

   ska